Dit land/din region
Her er Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De website Spaar online met Flying Blue ("Website") op www.flyingblue.com/earnonline wordt door Air France en KLM aangeboden en door ICLP beheerd. Air France en KLM bieden toegang tot deze website. Via de website Spaar online met Flying Blue bieden Air France en KLM deelnemers aan het Programma ("Deelnemers") een gratis dienst, waarbij deze Deelnemers Miles ("Miles") ontvangen voor de aankoop van kwalificerende goederen en diensten die door de deelnemende online winkels ("Winkels") worden aangeboden, mits deze aankopen via de website ("Programma") worden gedaan. Deze algemene voorwaarden zijn ten gunste van en afzonderlijk afdwingbaar door Air France en KLM. Air France en KLM kunnen op elk gewenst moment aanvullende algemene voorwaarden publiceren en afdwingen die zij noodzakelijk achten voor de werking van de Website.
 2. De toekenning van Miles na aankoop van goederen en diensten via de website Spaar online met Flying Blue geschiedt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen die periodiek door of namens Air France en KLM via dit Programma of via de algemene voorwaarden van Flying Blue op www.airfrance.com en www.klm.com worden gepubliceerd. Deze algemene voorwaarden zijn aan wijziging onderhevig. Voorafgaand aan aankoop dient er naar de geldende algemene voorwaarden te worden verwezen.
 3. Air France en KLM zijn niet verantwoordelijk voor producten en diensten die door de winkels te koop worden aangeboden op de website Spaar online met Flying Blue of voor de inhoud of beschikbaarheid van websites van derde partijen waarnaar vanuit de Website wordt gelinkt, waaronder de websites van de winkels.
 4. De website Spaar online met Flying Blue is voor iedereen toegankelijk. Om Miles te kunnen sparen, dient u echter als Flying Blue-deelnemer in te loggen op de Website om zodoende via links op de Website toegang te krijgen tot de websites van de winkels. U kunt geen Miles sparen voor aankopen die u heeft gedaan voordat u op de website Spaar online met Flying Blue bent ingelogd.
 5. U gaat akkoord met het gebruik van cookies om uw aankopen op de Website te traceren en te registreren. U dient er zelf voor te zorgen dat de cookies van uw internetbrowser zijn ingeschakeld en dat de beveiligingsinstellingen het gebruik van cookies toestaan. Alle persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met het Privacybeleid op de website Spaar online met Flying Blue behandeld.
 6. U kunt uitsluitend Miles sparen door goederen en diensten te kopen bij winkels op de website Spaar online met Flying Blue vanaf de datum dat de winkel beschikbaar is op deze Website.
 7. U kunt op de website Spaar online met Flying Blue geen goederen en diensten kopen met Miles.
 8. De Miles die u met uw aankopen heeft gespaard, worden op uw Miles-account bijgeschreven. U kunt geen Miles sparen met aankopen die rechtstreeks bij een winkel zijn gedaan. U moet via uw Miles-account inloggen op de website Spaar online met Flying Blue en vanuit deze Website de website van een winkel bezoeken voordat u een aankoop doet.
 9. Miles worden op uw Miles-account bijgeschreven binnen 48 uur nadat de winkel goedkeuring aan uw aankoop heeft gegeven bij KLM en AIR FRANCE. Bevestiging en goedkeuring van uw aankoop duurt circa 90 tot 120 dagen. Bij hotel- en reisboekingen is dit 90 tot 120 dagen na afronding van uw verblijf. KLM en AIR FRANCE zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door een winkel, maar zullen wel alle redelijke maatregelen treffen om uw Miles met zo min mogelijk vertraging op uw account bij te schrijven.
 10. Uw aankopen worden door de winkel getraceerd en naar Air France en KLM teruggekoppeld. Air France en KLM zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het terugkoppelen van transacties. Air France en KLM zullen alle redelijke maatregelen treffen om een correcte terugkoppeling door winkels te waarborgen. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid indien onze maatregelen geen effect sorteren.
 11. Indien een winkel voor vertraging bij de betaling zorgt of zijn activiteiten staakt, zullen Air France en KLM hun uiterste best doen uw Miles alsnog te achterhalen. Wij kunnen echter geen garanties geven totdat de benodigde middelen van de winkel, hun vertegenwoordigers of de namens hen handelende partij zijn ontvangen.
 12. Air France en KLM kunnen kiezen voor een berekening van Miles per bestede euro of voor een vast aantal Miles voor activiteiten op de website Spaar online met Flying Blue.
 13. Air France en KLM kunnen op elk gewenst moment de methode of procedure voor het berekenen van Miles wijzigen.
 14. Het aantal Miles dat u met uw transacties met Spaar online met Flying Blue heeft gespaard, wordt bijgeschreven op uw Miles-account. U kunt uw Miles-saldo bekijken door via AIR FRANCE of KLM in te loggen bij uw account.
 15. Na een aankoop zullen de gespaarde Miles door de winkel als "In behandeling" worden weergegeven.
 16. Nadat een aankoop door de winkel in kwestie is goedgekeurd, worden de Miles binnen 48 uur op de account van de Deelnemer bijgeschreven. De winkel waar de aankoop is gedaan, draagt de volle verantwoordelijkheid voor in behandeling zijnde en goedgekeurde transacties. Air France en KLM geven geen garanties voor het tijdbestek waarin een aankoop via de Website wordt goedgekeurd.
 17. Bij annulering van een aankoop of retournering van goederen aan een winkel worden de Miles die voor de aankoop zijn toegekend, geannuleerd. De in behandeling zijnde Miles worden vervolgens op uw Flying Blue-account geannuleerd. Zodra transacties zijn goedgekeurd, worden de Miles naar uw Miles-account overgeschreven.
 18. Miles die via de website Spaar online met Flying Blue zijn gespaard, kunnen om een aantal redenen worden geannuleerd. Winkels geven niet aan Air France en KLM door wat de exacte reden voor annulering is. Deze niet-uitputtende lijst bevat de meest gebruikelijke redenen waarom een transactie wordt geannuleerd.
  1. De Deelnemer heeft het product geretourneerd aan de winkel of heeft hun dienst geannuleerd.
  2. De laatste klik van de Deelnemer naar de website van de winkel werd niet vanuit de website Spaar online met Flying Blue gemaakt.
  3. De Deelnemer heeft de aankoop gedaan met een kortingsvoucher, die niet terug te vinden is op SkyMiles Shopping Asia Spaar online met Flying Blue.
  4. De Deelnemer heeft gebruikgemaakt van een "refer-a-frien"-programma of gelijksoortige incentive door de winkel.
  5. De Deelnemer had reeds artikelen in het winkelmandje van de winkel geplaatst en is geen nieuwe sessie begonnen om een aankoop te doen.
  6. De Deelnemer heeft zijn of haar cookies/geschiedenis gewist voordat de aankoop werd gedaan of maakt gebruik van software om pop-ups/advertenties te blokkeren waardoor ook de noodzakelijke trackingcodes worden geblokkeerd.
  7. De nieuwe registratie van de Deelnemer bij de winkel werd door de winkel als onecht/incorrect beschouwd.
  8. De betaling van de Deelnemer is niet geslaagd of werd afgekeurd na een credit check door de winkel.
  9. De Deelnemer heeft de aankoop voltooid of gewijzigd door telefonisch contact met de winkel op te nemen.
  10. De aankoop van de Deelnemer voldeed niet aan de algemene voorwaarden van de winkel.
 19. Indien Air France en KLM frauduleuze of verdachte activiteiten met uw Miles-account vermoeden, kunnen Air France en KLM uw account tijdelijk bevriezen of transacties opschorten. Wij en onze partners behouden ons het recht voor uw account op elk gewenst moment te wijzigen en administratieve of juridische maatregelen te treffen indien de Deelnemer nalaat deze algemene voorwaarden op te volgen of zich inlaat met andere vormen van fraude of misbruik met betrekking tot het Programma, waaronder, maar niet beperkt tot, het retourneren of annuleren van producten of diensten nadat de bijbehorende Miles op diens account zijn bijgeschreven. Dit zal door ons naar eigen goeddunken worden vastgesteld. In een dergelijk geval vervallen sommige of alle Miles die via het Programma zijn gespaard.
 20. Toegang tot de website Spaar online met Flying Blue is voor eigen risico. Air France en KLM zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van falende communicatie tussen Air France en KLM, een winkel en u, waarover wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen.
 21. Bescherm uw persoonlijke gegevens in openbare gebieden door uit te loggen en alle vensters te sluiten nadat u klaar bent met de website Spaar online met Flying Blue.
 22. Voor zover wettelijk is toegestaan, sluiten Air France en KLM aansprakelijkheid uit voor eventuele directe of indirecte schade, verlies of onkosten voortvloeiend uit uw gebruik van de website Spaar online met Flying Blue, zonder in acht te nemen of dit is voortgevloeid uit nalatigheid, contractbreuk of welke andere oorzaak dan ook en ongeacht of Air France en KLM enige invloed hebben op de omstandigheden met betrekking tot de claim.
 23. De verstrekking van informatie en gegevens door Air France en KLM of winkels op de website Spaar online met Flying Blue dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en is uitsluitend bindend voor zover de inhoud van dergelijke informatie of gegevens uitdrukkelijk schriftelijk in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
 24. Alle aankopen van goederen en diensten op de website Spaar online met Flying Blue zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de winkel waar deze zijn gekocht, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, het beleid aangaande levering en retournering. Bij vragen of klachten over uw aankoop dient u rechtstreeks contact op te nemen met de winkel.
 25. Er worden geen Miles toegekend voor de aankoop van cadeaubonnen of voor aankopen gemaakt met behulp van cadeaubonnen. Dit geldt voor alle duidelijkheid voor cadeaukaarten, cadeaubonnen of voor BTW, verkoop, gebruik, accijnzen of andere toepasselijke belastingen en voor verzendkosten.
 26. Eventuele garanties worden verstrekt door de winkels, niet door Air France en KLM. Air France en KLM accepteren geen aansprakelijkheid voor defecten in de kwaliteit of conditie van goederen en geven geen garanties of waarborgen met betrekking tot de levering van goederen of diensten, voor zover dat wettelijk is toegestaan.
 27. Eventuele links naar overige websites worden slechts verstrekt voor het gemak van de gebruikers van deze Website. Air France en KLM zijn niet volledig bekend met de inhoud van al deze overige websites. Ze zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch aansprakelijk voor eventuele schade of letsel voortvloeiend uit dergelijke inhoud en doen geen beweringen of toezeggingen met betrekking tot deze websites, enige informatie of andere producten of materialen op deze websites of enige resultaten die via deze websites zijn gevonden. Toegang tot overige websites met links naar deze Website is geheel voor eigen risico. Het aanbod, de presentatie, aankoop, verkoop en distributie van goederen of diensten zijn transacties tussen de winkels en de gebruiker van deze Website. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJZEN AIR FRANCE EN KLM, HUN FILIALEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS ALLE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DERGELIJKE TRANSACTIES, GOEDEREN EN DIENSTEN, AANGEZIEN DEZE ZIJN GESLOTEN MET EN VERSTREKT DOOR PARTIJEN DIE ONAFHANKELIJK OPEREREN VAN AIR FRANCE EN KLM. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE SPAAR ONLINE MET FLYING BLUE ERKENNEN DEZE VRIJWARING. AIR FRANCE EN KLM OF HUN FILIALEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS AANVAARDEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF STRAFBOETES, ONGEACHT DE BASIS VAN DE CLAIM EN ONGEACHT OF DEZE PARTIJEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE ZIJN GEWEZEN.
 28. Eventuele informatie die door u verstrekt wordt in verband met het gebruik van deze Website: (a) mag niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn; (b) mag niet obsceen of onbehoorlijk zijn; (c) dient vrij te zijn van virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, spiders of andere computerprogrammeringsroutines die zijn gericht op het beschadigen, het op nadelige wijze verstoren, het clandestien binnendringen of het onteigenen van systemen, gegevens of persoonlijke informatie; (d) mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of overige eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van Air France en KLM of van derde partijen; (e) mag niet lasterlijk, smadelijk, onwettig bedreigend of intimiderend zijn; en (f) mag de Website niet aansprakelijk maken of leiden tot het verlies van de diensten van onze internetproviders of overige leveranciers. U mag geen handeling uitvoeren die een onredelijk grote last vormt voor de infrastructuur waarmee de Website wordt ondersteund, inclusief, maar niet beperkt tot, ongewenste e-mails (spam).
 29. Periodiek wordt downtime van het systeem gepland voor onderhoud en overige doeleinden. Er kan ook ongeplande uitval van het systeem optreden. Air France en KLM kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende onbeschikbaarheid van de Website of voor eventueel verlies van gegevens of transacties als gevolg van een geplande of ongeplande systeemuitval of voor de vertraging, foutieve levering of niet-levering van informatie als gevolg van dergelijke systeemuitvallen, of voor handelingen van derden of voor uitval van webhostproviders of van internetinfrastructuur en -netwerk buiten de Website om.
 30. Indien gebruikers via de Website een reactie sturen aan Air France of KLM, hun werknemers, vertegenwoordigers, partners of andere partijen via e-mail, fora of anderszins, met informatie, waaronder (maar niet beperkt tot) feedback, vragen, aanvragen, meningen, opmerkingen, suggesties etc. met betrekking tot de inhoud van de Website of diensten of enige andere informatie ("Gebruikersfeedback"), dan zal dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en zullen Air France en KLM gevrijwaard zijn van welke verplichting dan ook met betrekking tot deze informatie. Air France en KLM zijn vrij om deze informatie onbeperkt te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en aan anderen te distribueren en zijn vrij om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken in deze informatie voor ieder doeleinde te gebruiken, voor zover wettelijk is toegestaan. U stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat Air France en KLM als operator van de Website toegang hebben tot Gebruikersfeedback en deze mogen bewaren en openbaarmaken indien dit wettelijk wordt vereist of indien Air France en KLM er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridische procedure; (b) toe te zien op de naleving van de Overeenkomst; (c) te reageren op claims dat enig deel van de Gebruikersfeedback de rechten van derde partijen schendt; (d) te reageren op uw verzoeken tot klantenservice; of om (e) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van de Website, haar gebruikers en het publiek te beschermen.
 31. Deze Overeenkomst en de toegang tot de Website worden beheerst door en zijn opgesteld overeenkomstig Frans recht.
 32. Deze Website zal niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar verzamelen. Kinderen onder de 13 jaar stemmen ermee in dat zij geen persoonlijke gegevens over zichzelf via de Website aan ons verstrekken.
 33. IN GEEN GEVAL ZULLEN AIR FRANCE EN KLM, HUN PARTNERS, BIJDRAGERS, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ DIE IS BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN DE WEBSITE, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEGEVENS, GEBRUIK OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN HET FEIT DAT DERGELIJKE VERLIEZEN ZICH KUNNEN VOORDOEN) ALS GEVOLG VAN: (I) UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE; (II) EVENTUELE ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD; (III) GEBRUIK VAN DE INHOUD; (IV) DE INKOOPKOSTEN VAN VERVANGENDE HANDELSWAREN, ADVIEZEN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (V) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS; (VI) VERKLARINGEN, ADVIES, WAARBORGEN, GARANTIES OF GEDRAGINGEN VAN AIR FRANCE EN KLM. U ERKENT HIERBIJ DAT DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD, ADVIES, HANDELSWAREN, GOEDEREN EN DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE VERKRIJGBAAR ZIJN. DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN AIR FRANCE EN KLM ONDER DEZE VOORWAARDEN ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET EVENTUELE BEDRAG DAT AAN DE WEBSITE IS BETAALD VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF $1,00 (WELK BEDRAG LAGER IS). OMDAT IN SOMMIGE STATEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS IN DEZE STATEN DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET LAAGSTE BEDRAG DAT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN. DE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KOMEN TEN GOEDE AAN AIR FRANCE EN KLM, HUN FILIALEN, PARTNERS, BIJDRAGERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, RECHTVERKRIJGENDEN, ADVOCATEN EN VERTEGENWOORDIGERS.
 34. Bij schending van deze Overeenkomst (of enige andere overeenkomst of beleid waarnaar hierin wordt verwezen), of om welke andere reden dan ook, kunnen wij naar eigen goeddunken onmiddellijk overgaan tot het afgeven van een waarschuwing of het opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Website.
 35. Alle claims voor ontbrekende Miles moet binnen 90 dagen na uw aankoop bij ons schriftelijk worden ingediend. Alle claims worden uitsluitend door ons besloten.